บริษัทฯ มีความตั้งใจพัฒนาการบริหารงานและธุรกิจให้ เป็นผู้นำในตลาดข้าวหอมมะลิภายในและภายนอกประเทศ มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน

  

Chokanan Rice (2003) Co., Ltd
    We can supply ::     Contact Us ::
       As one of Kingdom's top ten RICE  We are proud to be a supplier of  Chokanan Rice (2003) Co., Ltd is one
EXPORTER, Chokanan Rice (2003)  Jasmine Rice, White Rice, Glutinous of the leading rice exporter in Thailand
Co., Ltd. exports Thai rice to countries  Rice and Broken Rice to many countries dealing in export of Thai rice through the
in all parts of the world.The company   all over the world market  International
is also engaged in general trading.  Chokanan Rice (2003) Co., Ltd is one  
Due to rapid growth in recent  years, of  the leading rice exporter in Thailand  
  Chokanan Rice (2003) Co., Ltd. dealing in export of Thai rice through the  
  expands its business field into other market  International  
  products lines in order to  satisfy    
  customer's need.